Golden S.Hammer
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Pico Hammer Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Umbrella Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Air Knight III

Halloween Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Golden Air Knight Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Chocolate Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Cat Hand Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Soul Reaper
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Miracle voice club set (KR)
*มีเสียงเกาหลี

Exceed Club Set (KR)
*มีเสียงเกาหลี

Miracle Voice Club Set(TH)
*มีเสียงไทย

Magical Voice Club Set(TH)
*มีเสียงไทย

Chemical Club Set(TH)
*มีเสียงไทย

Exceed Voice Club(TH)
*มีเสียงไทย

Alice Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Guitar Club set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

SunFlower Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Soul Master
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Galaxy Boost Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Executioner Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Blood Slave Club Set

Holy AK club set

Lyrical voice Club Set
**มีเสียงแค่ตัวละคร Nuri-R
/ Hana-R และเป็นเสียงอังกฤษ

Knight of Round Set (Arthur)
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Knight of Round Set (Merlin)
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้
 
Elemental Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้
สีของ club set จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

White Air Knight

Candy Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้

Blood Mary's Club Set
*มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้
*มีเอฟเฟคเพิ่มขึ้นต่อใช้เกจ

PWC Club Set

Sleipnir Club Set

Special Boys Club Set
*มีเสียงไทย


Kitchen Club Set
 *มีโลโก้พิเศษสำหรับไม้นี้